UTLEIEVILKÅR

Følgende utleievilkår gjelder for leie av alt utstyr fra Hafjellfestutstyr.no. Leietaker må lese og samtykke til disse vilkårene før betalingen/bestilling blir gjennomført.   Utstyr som leies ut av Hafjell festutstyr har i mange tilfeller stor økonomisk verdi og skal behandles på en forsvarlig, og sikker måte.

LEIETID/ LEIEPERIODE: Leietiden beregnes fra da utstyr leveres av oss eller hentes av kunden, og frem til utstyret er tilbakelevert/hentet. Leieprisen gjelder normalt fra en dag, til dagen etter. Lengre perioder kan avtales. Når man har bestilt dato og leieobjekt er dette å se på som en bindende avtale. Se eget avsnitt om avbestilling.

LEVERING/ HENTING: Utstyret kan hentes hos Hafjellfestutstyr.no i Øyer. Slushmaskin kan i tillegg hentes ut på vårt lager i Hamar.  Ved bestilling er det krav om forskuddsbetaling som eneste betalingsmåte. Det leveres ikke ut utstyr der leie ikke er betalt i sin helhet, men mindre det foreligger spesiell avtale.

LEVERING/HENTING AV HAFJELLFESTUTSTYR.NO: Vi kan leverer på avtalt adresse mot et avtalt tillegg i prisen. Leietaker må beregne at vi trenger bærehjelp ved levering og henting med mindre annet er avtalt. Ved henting av utstyr må leietager ha alt klart og sørge for at utstyret blir avlevert som avtalt, her gjelder instrukser iht. bruksanvisning som blir utlevert sammen med maskinen. Dersom Hafjellfestutstyr må vente eller kjøre en ekstra tur pga. ikke klargjort utstyr, belastes Leietaker iht. våre fraktsatser og utleiepriser pr døgn.

ANSVAR OG SIKKERHET: Den som bestiller utstyret er alene ansvarlig for utstyrets sikkerhet og for at utstyret blir brukt på en sikker måte slik at andre ikke blir skadet eller utsatt for fare. Vedkommende pliktet å sette seg grundig inn i utstyrets sikkerhetsrutiner og vurdere risiko under bruk. Hafjell festutstyr er ikke ansvarlig for ulykker eller skader som skulle skje under utleie.

FORSINKELSE: Ved forsinkelse på levering av utstyr skal det umiddelbart gis beskjed til Hafjellfestutstyr.no. Leietaker kan bli erstatningsansvarlig for eventuelt tap Hafjellfestutstyr.no lider dersom det går ut over tredjemann.

LEIETAKERS BRUK: Leietakeren plikter å behandle utstyret med aktsomhet og slik det fremgår av tilhørende bruksanvisning og i henhold til utleiers skriftlige og/eller muntlige instruksjoner. Utstyret skal ikke oppbevares under fuktige forhold eller utendørs over natten. Utleier pliktet å sette seg inn i sikkerhet og bruksinstruksjoner på utstyret. Utstyret skal lagres på en trygg og forsvarlig måte.

Det er ikke tillatt å benytte tape, lim, stifter, spiker e.l. som festemiddel på noe leieobjekt. Det er ikke tillatt å reparere eller modifisere utstyret. Det er ikke tillatt å leie ut objektet til tredjepart. Det er en forutsetning for leieavtalen at tilbehør til våre utleiemaskiner blir kjøpt eksklusivt hos Hafjellfestutstyr.no. Annet tilbehør til maskinene kan ikke benyttes uten skriftlig avtale med Hafjellfestutstyr.no, da feil produkt/blandeforhold kan skade maskinene eller kreve ekstra renhold. Dersom dette allikevel blir gjort kan leietaker bli fakturert for erstatning og ekstra renhold. Leietaker skal ikke transportere utstyret utenfor Norge med mindre det er avtalt med utleier.

Av sikkerhetsmessige årsaker har Hafjell festutstyr krav på å vite hvor utstyret skal fraktes/ plasseres og hva det skal brukes til.

SKADE: Den som står som leietaker er økonomisk ansvarlig for utstyret fra det er utlevert til det er tilbakelevert. Dersom det oppstår skade på utstyr skal det leveres skriftlig skademelding. Denne skal inneholde detaljert forklaring på hvordan skaden oppsto og sendes på mail til post@hafjellfestutstyr.no senest innen tre dager etter levering. Skade på utstyr eller bruk som er i strid med utstyrets brukermanual under leieperioden vil bli fakturert leietaker i sin helhet.

Verken manglende opplæring av Hafjellfestutstyr.no på bruk av utstyret, eller andre forhold, fritar Leietaker for ansvar for skade og tap på utstyr eller annet. Hafjellfestutstyr.no har retten til å avgjøre skadeomfang, og om erstatning skal gjelde reparasjon, eller innkjøp av nytt utstyr. Hvis en tredjepart må vurdere skaldene vil kostander ifm. dette bli en del av erstatningskostnadene. Hafjellfestutstyr.no skal ikke lide noe tap ifm. skader påført av leietaker.

FEIL/MANGLER: Feil og mangler på utstyret skal gis beskjed om dette så snart dette er oppdaget. Ubenyttet utstyr refunderes ikke. Utstyr som ikke hentes ihht. avtale refunderes ikke. 

Leietaker må under ingen omstendighet utføre reparasjoner eller endringer på maskinene eller objektene uten tillatelse. Leietaker skal bruke/behandle  utstyret ihht. brukermanual.

MISSLIGHOLD: Dersom Leietaker ikke betaler sine forpliktelser innenfor avtalt frist til Hafjellfestutstyr.no, foreligger det mislighold. Mislighold foreligger også dersom leietaker benytter utstyret i strid med forutsetningene for leieforholdet, eller på annen måte unnlater å oppfylle leieavtalens betingelser/avtale. Ved mislighold er Hafjellfestutstyr.no berettiget til å heve avtalen og uten varsel hente utleid utstyr for Leietakers regning.

Ved utleiers mislighold kan leietaker ikke holde tilbake utstyret. Ved manglende levering av utstyr vil leietaker måtte betale full erstatning for utstyr, samt tapt fortjeneste.

RENHOLD: For å sikre tilstrekkelig renhold og ivareta smittevern rengjøres alt utstyr av hafjellfestutstyr.no. Det kan ihht. manual være krav om enkel rengjøring av noe utstyr som f.eks. skylle deler av utstyret med lunket vann etc.  Leietaker skal ikke bruke kjemikalier eller andre rengjøringsmidler/utstyr som er skadelig for utstyret. Det er utstyrets brukermanual som setter føringer på hvilket renhold som er tillatt og ikke. Brudd på dette vil medføre erstatningsansvar og betegnes som en skade på utstyret. 

AVBESTILLING: Husleieloven gjelder ikke for leie av telt og lignende utstyr. Angrerettloven gjelder ikke for inngåtte avtaler om utleie av utstyr og tjenester. Leietaker fraskriver seg rettigheter etter denne loven ved bestilling.

Ved avbestilling innen 6 uker før starten av leieperiode, belastes leietaker 50 % i bestillingsgebyr av total kontraktsum. Dersom avbestilling foretas senere enn 6 uker før start av leieperioden, belastes leietaker hele kontraktssummen.

UAVHENTET UTSTYR: Uavhentet utstyr uten gyldig avbestilling blir IKKE refundert. Utstyret anses som “uavhentet” 1 time etter avtalt hentetidspunkt, med mindre det blir gitt beskjed om evt. forsinkelse til vår vakttelefon 922 13014. Hafjell festutstyr kan uten varsel leie ut “uavhentet vare”  til andre som evt. står på venteliste uten at leietaker har krav på refusjon.

Hafjellfestutstyr.no plikter å varsle Leietaker så snart han er kjent med at det oppstår forhold som medfører forsinkelser slik at Hafjellfestutstyr.no ikke klarer og levere avtalt utstyr til avtalt tid. Leietaker kan i slikt tilfelle avbestille bestilt utstyr uten kostnader. Hafjellfestutstyr.no er ikke ansvarlig for noe tap, ulemper, kostnader o.l. som Leietaker måtte bli påført som følge av forsinket eller uteblitt levering av utstyr av tredjemann, eller feil som oppstår på utstyret etter levering fra annet leietaker, som hindrer fortsatt bruk av utleieobjektet.

BETALING: Betaling skjer ved bestilling av utstyret. Leietaker kan velge mellom VIPPS eller bankkort. Dersom det er avtalt henting/ levering av Hafjellfestutstyr betales dette på forskudd når bestillingen blir gjort. Firmaer kan få faktura med forbehold. Leietaker skal gjøre opp leien slik det blir avtalt. Leietaker har ikke anledning til å kreve motregning for krav han måtte ha på Hafjellfestutstyr med mindre slikt krav er erkjent av Hafjellfestutstyr eller det foreligger rettskraftig dom for kravet. Leietaker kan ikke kreve prisreduksjon eller tilbakebetaling dersom om han leverer leieobjektet tilbake før avtalt leietid utløper eller dersom leieobjektet ikke har vært i bruk.

VED TVIST: Ved uenighet om hvilket utstyr som er levert til Leietager eller avlevert til Hafjellfestutstyr, gjelder Hafjellfestutstyr sin utstyrslister/bruksanvisninger med mindre partene har signert dokument som viser hvilket utstyr som er utlevert. Utleierens registrerte forretningssted er verneting for alle tvister vedrørende leieforholdet.

DEPOSITUM: Hafjell festutstyr kan ved utleie av utvalgte produkter kreve et fastsatt beløp som depositum som vilkår for utleie. Dette er for å sikre erstatning mot evt. skade eller forsinket tilbakelevering. Hafjell festutstyr vurderer tap/ skadeomfang og kan ta hele eller deler av depositumet for å dekke skader eller tap av utstyr.

LEGITIMASJON: Hafjell festutstyr kan ifm. utleie kreve godkjent offentlig legitimasjon på den som skal leie et produkt for å sikre seg at leietaker er den han signerer som eller utgir seg for å være. Hafjell festutstyr kan nekte å utlevere utstyr til personer som ikke kan/vil legitimere seg på en tilfredsstillende måte. I slike tilfeller vil ikke betalt leie refunderes/ tilbakebetales. 

TILTAK:  Hafjell festutstyr har rett til å nekte utleie eller utlevere av utstyr hvis det er grunn til å tro at utstyret ikke skal brukes ihht. retningslinjer/ vilkår, eller hvis det er grunn til å tro at utstyret blir utsatt for fare under utleie. I slike tilfeller kan Hafjell festutstyr uten varsel hente utstyret fra leietakers besittelse.  Leie refunderes/ tilbakebetales ikke ved slike hendelser. 

Kontaktinformasjon vedr. utleie

Hafjell festutstyr kan kontaktes på vakttelefon 922 13014 (kan ta imot og svare på SMS) eller epost: post@hafjellfestutstyr.no når det gjelder henvendelser om avtalt leie eller under leieperioden.